تخمین زمان با کارت تاروت (طالع بینی)

تخمین زمان با کارت تاروت (طالع بینی)

ابتدا کارت های سری بزرگ تاروت را جدا کنید و کنار بگذارید ، سپس کارت های کوچک تاروت را بُر بزنید و از روی دسته کارت هایی که بُر زده اید یک کارت بکشید.

این کارت نشان دهنده هفته و نوع کارت نشان دهنده فصل وقوع آن اتفاق میباشد ، بعنوان مثال اگر شما کارت ۳ شمشیر را انتخاب کردید به معنی وقوع اتفاق مورد نیت شما در هفته سوم فصل بهار است.

» سری شمشیر : فصل بهار

» سری چوب دست یا عصا : فصل تابستان

» سری جام : فصل پاییز

» سری سکه یا ستاره  : فصل زمستان

» کارت های شماره ۱ تا ۱۰ : هفته های اول تا دهم هر فصل را نشان میدهد

» کارت نوجوان : هفته یازدهم

» کارت دلاور : هفته دوازدهم

» کارت ملکه : هفته سیزدهم

» کارت پادشاه : هفته ای که در ان یک فصل به فصل بعدی تبدیل میشود

 منبع:falgoo.net

 

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jazzaab.ir/%d8%aa%d8%ae%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%aa-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c.html