شناخت شخصیت افراد از روی خنده !! – جذاب

شناخت شخصیت افراد از روی خنده !! - جذاب
 شناخت شخصیت افراد از روی خنده
خنده زورکی : نیشخند کنترل شده است که تا چشم ها گسترش نمی یابد.

 

دهان کجی : گوشه لب ها را مانند پوزخند به عقب برده و دندان ها را نمایان می گرداند.

 

تبسم با دهان گشوده : دندان های بالا نمایان شده و به شخصی که با شما گفتگو می کند می فهماند که مایل هستید بیشتر با او آشنا شوید.

 

تبسم با لبان بسته : این لبخند تنها برای ادای احترام و ادب و نزاکت است.

 

در هم کشیدن لب ها : هرگاه فردی لب هایش را در هم کشید به مفهوم آن است که طرف مقابل اش را جذاب و دلربا یافته.

 

لب های سفت و جمع شده : دال برتنش و عدم پذیرش است.

 

جویدن لبها : وقتی فردی لب پایین خود را جویده و سرش را تکان می دهد نشانگر خشم فرد است.

 

تماس با لب 1 :هرگاه انگشت اشاره به طور عمودی برای لحظه ای به طرف بالا آید می گوید: ساکت باش.

 

تماس با لب 2 : ولی هرگاه انگشت اشاره به لب پایین تماس پیدا کند و دهان اندکی باز شود مفهومش چنین است می خواهم با شما صحبت کنم.

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jazzaab.ir/news_detail_13247.html