طالع بینی براساس اول اسم.. – جذاب

مجموعه: اخبار
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • طالع بینی براساس اول اسم.. – جذاب
 •  

   

  طالع بینی براساس اول اسم

  توجه : در این روش به دلیل وجود نداشتن حروف “گ – پ – چ – ژ” باید به جای این حروف معادل فارسی آنها را قرار دهید – مثال : (ژ ، چ ، گ) = ج / (پ) = ب

  دوستان مطالب فال و طالع بینی صرفا جنبه سرگرمی دارند –

  “الف”

  خوش اخلاق و خوش رفتار و در باطن میانه رو و با همه ملاحظه کند و خونگرم می باشد و با همه کس زود صمیمی میشود و در زندگی در جنگ و جدال و گفتگو به سر میبرد و پیراهن سیاه بر او نامبارک می باشد و محنت بسیار می کشد و هر چه را طلب کند زود بیابد و مریضی وی همیشه در باد قولنج گردن وپهلو می باشد.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  “ب”

  فردی خوش قیافه و زیبا و با محبت و رفیق باز و همیشه مغرور و جیب او خالی و قدر مال دنیا را نداند.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  “ت”

  او فردی است خوش جهره و خوش اخلاق کم خواب و هرگاه مرتکب گناه میشود سریع توبه میکند و اگر دل کسی را برنجاند بسیار نگران و در پی آن است که دلجویی کند و همیشه احساس تنهایی عجیبی در خود دارد.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  “ث”

  فردی است ثابت قدم و پر اراده و در هر کاری ثابت قدم می باشد خوش اخلاق و پر عقل است و پیشانی او پهن میباشد و در زندگی هرگز محتاج نخواهد شد.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  “ج”

  فردی باشد زیبا و خوش اخلاق و با محبت و او همیشه از مریضی شکم رنج میبرد و این مریضی هر چند وقت یکبار اشکار میشود و دو وجه دارد یا سیاه چهره و قوی استخوان یا سفید پوست و بزرگ اندام و همیشه سرگردان و آشفته می باشد و از کار خود حیران است.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  “ح”

  او فردی زیبا و خوش اخلاق و حق گو و کینه ای و حرف را در دل نگه دارد و همیشه در بحث و جدل وجنگ به سر میبرد.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  “خ”

  فردی است زیبا چهره با چشمانی درشت با محبت و مقرراتی و هر چه سعی میکند رزقش بسیار شود موفق نمی شود و او فردی است عشقی و تنبل و کاهل در کارها و باید این کار را ترک کند تا در زندگی موفق و سر بلند شود.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  “د”

  او فردی با دیانت و پر فکر و بشاش و زیبا چهره و جنگجو است و قدر مال دنیا را نمی داند و همیشه در حال ترقی می باشد.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  “ر”

  زیبا و خوش اخلاق و با محبت و خونگرم و در هر کاری مقرراتی است و در زندگی برای او سحری می کنند و در زندگی شکست بزرگی می خورد و همیشه از درد سر و زانو در عذاب میباشد و نسبت به زندگی دلسرد می گردد و حیران و سر گردان میشود.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  “ز”

  او فردی است خوش اخلاق میانه رو و آتشی و همیشه اطرافیان در پشت سر او بد گویی کنند و او فردی است طمعکار و زیبا چهره و خوش گذران و اگر ایمان خود را حفظ کند به هر مقام و منزلتی که بخواهد میرسد و دست او همیشه از پول دنیا تهی است.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  “س”

  او فردی میباشد پر استعداد و با ذوق و سلیقه و همیشه بهترین اجناس را انتخاب می کند و بسیار مغرور و متکبر میباشد و هر کاری که میل داشت انجام میدهد و با اطرافیان خود در نزاع و لجبازی بسر میبرد فردی باشد آتشی مزاج و همیشه در چشم اهل و اعیان پر هیبت به چشم میاید.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  “ش”

  او فردی است مشفق و مهربان و جنگجو و عصبانی و خونگرم و زبان او تلخ است و هر چه در دنیا به او ضرر برسد از دست و زبان خود میخورد و اگر زبان خود را نگه دارد از بلا محفوظ میماند و بسیار لجباز است.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  “ص”

  فردی است حرف شنو و دهن بین و هرکس هر حرفی را با او در میان بگذارد سریع باور میکند نترس و خشن و خوش اخلاق و با محبت و همیشه در حال ترقی و فکر میباشد.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  “ض”

  او فردی است خوش اخلاق و زیرک و دانا و کینه توز و همیشه نگرانی خود را در ظاهر بروز نمیدهد و پیشانی او پهن است و کمان ابرو دارد و در کارها بسیار دقیق میباشد و هرگز یاد خدا را فراموش نمی کند و به دنبال هر کار زشتی توبه می کند و فردی زرنگ است.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  “ط”

  او فردی است پاک و خوش اخلاق و عشقی و خوش گذران و خونگرم و پیراهن سیاه بر او خوشایند نیست و دوستی بسیار میکند.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  “ظ”

  او فردی است که ظاهر و باطنش یکی است و خشک و مقرراتی میباشد و اطرافیان پشت سر او بد گویی کنند و قدر مال دنیا را نداند و در سینه و اعضا خالی دارد که نشان اقبال است و دنبال دوست رود و خواهان آن است که با دوستان تفریح کند.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  “ع”

  او فردی باشد بلند مرتبه و پر گذشت و خوش اخلاق و بخشنده و مقرراتی و خشک و او هرگز قدر مال دنیا را نمیداند و در دوستی با دیگران پاینده و متعصب و در اول زندگی رنج بسیار کشد و قدر مال دنیا را نداند.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  “غ”

  زیبا چهره با گذشت و خشک و مقرراتی و احساس نا امیدی کند در فکر میرود و به گذشته و آینده خود می اندیشد دانا و عالم است و زندگی را با صلح و صداقت دوست دارد.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  “ف”

  او فردی است آتش مزاج و تند خو و جاهل و زیبا چهره و جنگ جو و خون گرم و نترس از ناحیه هر چند وقت یک بار مریض و رنج میکشد و در زندگی چند بار شکست میخورد ولی در آینده به مقام و منزلت خوبی میرسد.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  “ق”

  فردی است قادر وتوانا و زیرک و دانا و در هر کاری نقشه بسیار میکشد و موفق میشود هم زیباست و هم خوش اخلاق و فردی است خوش گذران و قدر مال دنیا را نداند و گاه گاهی با ملایمت و یا خصومت برخورد میکند.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  “ک”

  او فردی است زیبا و خوش اخلاق و زیرک و دانا و زیرک و خشک و مقرراتی و زبان او تلخ است و همیشه دیگران از زبان او در عذاب میباشند با یک کلمه حرف دیگران را برنجاند و همیشه در حال ترقی و فعالیت باشد.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  “ل”

  فردی است زیبا چهره و خوش اخلاق و یکدنده و همیشه جدایی اختیار کند و غرور خاصی دارد قدر مال دنیا را نمی داند و همیشه متعصب اطرافیان نزدیک خود میباشد.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  “م”

  خوش اخلاق و با محبت و خون گرم و نترس و همیشه اطرافیان پشت سرش بد گویی کنند و در روبرو از او تعریف و تمجید کنند او فردی باشد خوش چهره و چشمان درشتی دارد و در کارهای خود همیشه کاهلی دارد و زود عصبانی میشود و سریع خاموش میشود عشقی میباشد و در تمام کارها تقاضای کمک کند.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  “ن”

  او فردی است زیبا و خوش اخلاق و کینه توز و دم دمی مزاج میباشد گاهی اوقات بسیار خوب و گاهی اوقات بسیار بد و مقرراتی و خشک میشود همچون قاضی میباشد و در حقوق خود و دیگران به میزان برخورد کند.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  “و”

  فردی است که همیشه به دیگران کمک می کند و گاهی مغرور میشود و زبان بد پشت سر او باشد و دیگران بدی او را میگویند.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  “ه”

  او فردی است که همیشه اطرافیان را امر و نهی کند و زیبا چهره و تند خو و آتشی مزاج و طبع او گرم میباشد.

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  “ی”

  او فردی است پر فکر و زیبا و با هر کس در افتد بر او غالب گردد دم دمی مزاج میباشد و گاهی بسیار خوب و گاهی بسیار خشک و مقرراتی است او فردی است چهار شانه و از مریضی شکم گاه گاهی رنج میبرد.

  http://www.jazzaab.ir/news_detail_3592.html

  کلمات کلیدی : (پ) (ژ ، آتش آتشی آشفته آن آنها آینده ابرو اجناس احساس اختیار اخلاق اراده از است است استخوان استعداد اسم اشکار اطرافیان اعضا اعیان افتد اقبال امر امیدی انتخاب انجام اندام اندیشد اهل او اوقات اول اگر ای ایمان این ب با باد بار باز باشد باشد باطن باطنش باور باید بحث بخشنده بخواهد بد بدی بر براساس برای برخورد برسد برنجاند بروز بزرگ بزرگی بسر بسیار بشاش بلا بلند به بهترین بگذارد بیابد بین بینی تا ترقی ترک تعریف تفریح تقاضای تلخ تمام تمجید تنبل تند تنهایی تهی توبه توجه توز ثابت ج جاهل جای جدال جدایی جدل جنبه جنگ جنگجو جهره جو جیب حال حرف حرفی حروف حفظ حق حقوق حیران خاصی خالی خاموش خدا خشن خشک خصومت خو خواب خواهان خوب خوبی خود خورد خوش خوشایند خون خونگرم دارد دارد دارند داشت دانا داند در درد درشت درشتی دست دقیق دل دلجویی دلسرد دلیل دم دمی دنبال دنیا دهن دهید دو دوست دوستان دوستی دیانت دیگران ذوق را رزقش رفتار رفیق رنج رو روبرو رود روش زانو زبان زرنگ زشتی زندگی زود زیبا زیباست زیرک سحری سر سرش سرگردان سرگرمی سریع سعی سفید سلیقه سیاه سینه شانه شد شنو شود شود شکست شکم صداقت صرفا صلح صمیمی ضرر طالع طبع طلب طمعکار ظاهر عالم عجیبی عذاب عشقی عصبانی عقل غالب غرور فارسی فال فراموش فردی فعالیت فکر قادر قاضی قدر قدم قرار قولنج قوی قیافه لجباز لجبازی مال متعصب متکبر مثال محبت محتاج محفوظ محنت مرتبه مرتکب مریض مریضی مزاج مشفق مطالب معادل مغرور مقام مقرراتی ملاحظه ملایمت منزلت منزلتی مهربان موفق می میان میانه میاید میباشد میباشد میباشند میبرد میبرد میبرد میخورد میدهد میرسد میرسد میرود میزان میشود میشود میل میماند میکشد میکند میکند میگویند نا ناحیه نامبارک نترس نخواهد نداشتن نداند نداند نزاع نزدیک نسبت نشان نقشه نمی نمیداند نمیدهد نهی نگران نگرانی نگه نیست هر هرکس هرگاه هرگز هم همه همچون همیشه هیبت و وتوانا وجنگ وجه وجود وقت ولی وپهلو وی پ پاک پاینده پر پشت پهن پوست پول پی پیراهن پیشانی چ چشم چشمان چشمانی چند چه چهار چهره ژ” کار کارها کارهای کاری کاهل کاهلی کس کسی کشد کلمه کم کمان کمک کند کند کنند که کینه گ) گاه گاهی گذران گذشت گذشته گردان گردد گردن گرم گفتگو گناه گو گویی یا یاد یک یکبار یکدنده یکی – “الف” “ب” “ت” “ث” “ج” “ح” “خ” “د” “ر” “ز” “س” “ش” “ص” “ض” “ط” “ظ” “ع” “غ” “ف” “ق” “ل” “م” “ن” “ه” “و” “ک” “گ “ی”

   

  

  هواشناسی اندروید

  چرا زنها بیشتر از مردها حرف می‌ زنند

  هیپنوتیزم چیست

  قارچ خور اندروید

  مرورگر گوگل کروم

  

  فال انبیای الهی

 • اخبار روز
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :