طالع بینی بر اساس گروه خونی – جذاب

مجموعه: اخبار
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • طالع بینی بر اساس گروه خونی – جذاب
 •  

  طالع بینی بر اساس گروه خونی - جذاب
  طالع بینی بر اساس گروه خونی
  بخشی از شخصیت شما در رگهایتان جاریست آیا گروهای خونی می توانند باعث ایجاد یک خصوصیت یا عادت شخصی شوند؟
  شاید بله…شاید هم نه…برای نزدیک شدن به پاسخ این مقاله را بخوانید.اما فراموش نکنید که اتکا به یک مقوله یا دلیل برای قضاوت در مورد اشخاص تنها نوعی ساده لوحی است.

  تیپ گرم O گروه خونی

  حدود۳۸%مردم جهان دارای گروه خونی +O هستند و ۶% دارای گروه خونی -O

  خصوصیات:
  بی پروا،با اراده،مغرور،بخشنده،اجتماعی،با انرژی،برونگرا،رک وصریح،واقع گرا،نمایشی،عمومی، مثبت ، مستقل ، ریسک پذیر ، نا فرمان ،بی اعتبار ،لجوج و خودمحور. به آسانی دوست می شوند و با جریانات همراه شده وبه فرصت ها چنگ می زنند.برای شروع یک پروژه یا شکاریک ایده ونظر صریح هستند.درفعالیت های سازمان یافته خوب عمل می کنند.دربعضی موارد چندان دقیق نیستندواحساسات زیاد و قوی از خود نشان می دهند.ممکن است به سرعت مخالفت عمیق خود را با یک نظر بیان کننداما معمولا این مخالفت پایدار نیست.کارگشایانی سنتی،محرک وکمی لاف زن هستند.
  احساسات خود را خیلی نشان می دهنداما در برخورد با دیگر گروهای خونی این بیان اظهارات متغیر است.نوعی ظرافت ذاتی وفطری دارند.شخصیت های اجتماعی وپر زرق و برق هستندمیتوانند در حوادث و بحران ها سازگاری خوبی داشته باشند.لغات و کلمات به آسانی به سراغ آنها می آیند.خجالتی نیستندورک وصریح احساسات درونیشان را فاش می کنند.جاه طلب اند اما گاهی با جزییات سرگرم می شوند.علاقمند به حفظ روابط هستند وخودشان در این زمینه تلاش می کنند

  تیپ سرد گروه خونی A

  حدود ۳۴% ازمردم دارای گروه خونی +A هستند و ۶% دارای گروه خون -A

  خصوصیات:
  مطیع وآرام،دقیق،دلسوزوغمخوار،فداکار،مودب،درستکار،وفادار،احساساتی،درونگراوکمی دستپاچه.حتی در مواقع آشوب و غضب آرام وخون سرد هستند.نسبت به نظرات عمومی حساس اند.اغلب درون گرا هستند دربرخورد با دیگران خجالتی وکمرو هستند یا حتی مریض به نظر می رسند کمی بدبین هستند.برای روابط ارزش قائل بوده ونسبت به دیگران وفادارند.نسبت به تغییرات تردید دارند.دوست داران طبیعت وگریزان از جمعیت وشلوغی هستند.به یک مکان شخصی یا پناهگاه امن ومخفی برای خود نیازمندند.عموما دو دل و غیر قاطع اند.برای حضوردر کارهای تیمی آماده هستند مخصوصا وقتی دستوری به آنها داده شود.علاقه مند به ایجادرابطه نیستندوتلاش چندانی هم برای اینکار نمی کنند

  فعال گروه خونی B

  حدود ۹% از مردم جهان دارای گروه خونی +B  هستند و ۲۵% هم دارای گروه خونی -B

  خصوصیات:
  بشاش وخوشرو،خوش بین،فعال،حساس،مهربان،فراموش کار،آشفته،درهم وسازمان نیافته،پرسروصدا،خودپسندوخودبین،پرانرژی وجدی در راه رسیدن به هدف،معمولا جزوبهترین افراد تیم می شوندوافراد تکرویی هستند.اغلب کارها رابا روشهای خودشان انجام می دهندوخود کفا هستند.شخصیتهای ماجراجوودلیر،علاقه مند به داشتن یک راه مشخص ومخصوص،موجوداتی اجتماعی وعلاقه مند به مهمان داری هستند.علاقه به حفظ روابط هستند وخودشان در این زمینه تلاش می کنند

  فارغ از مراقبت و بی نیاز از توجه گروه خونی AB

  حدود ۴% مردم دارای گروه خونی +AB دارند و ۱% هم گروه خونی -AB

  خصوصیات:
  اجتماعی، سخت گیر نیستند،غمخوار ودلسوز،دیپلماتیک،اهل گشت وگذار،خلاق،غیر قابل پیش بینی،هنرمند،انعطاف پذیر،ترشرو ودرخود!مخلوطی از تضادها،خجالتی در مقابل بعضی ها ، بی باک وگستاخ با بعضی دیگر، برونگراودرونگرا،گاهی غیر قابل پیش بینی است وگاهی ظاهرا بسیار آرام وخونسردبه نظر می رسند.قدرت خلاقه زیادی دارند،توانا در پیدا کردن مشکلات ودور زدن آنها،علاقه مند به محیط شهری،به آسانی خسته می شوند.به نظر می رسد که هر کاری که انجام می دهند از روی اجبار است. هرگزکاری را برای قدردانی انجام نمی دهند.اسرار آمیز بنظر می رسند.در فعالیتهای اجتماعی می توانند هماهنگ ظاهر شوند.علاقه مند به ایجاد رابطه نیستندوتلاش چندانی هم برای این کار نمی کنند

  سایت تفریحی و سرگرمی جذاب

  http://www.jazzaab.ir/news_detail_1223.html

  کلمات کلیدی : اجتماعی، احساسات بخشی بشاش بی حدود خصوصیات شاید مطیع + +  ، ،بی ،لجوج آرام آسانی آشوب آماده آمیز آنها آنها،علاقه آیا آیندخجالتی اتکا اجبار اجتماعی احساسات اراده،مغرور،بخشنده،اجتماعی،با ارزش از ازمردم اساس است است تیپ استنوعی اشخاص اظهارات اعتبار افراد اما امن انجام اند انداغلب اندبرای انرژی،برونگرا،رک ایجاد ایجادرابطه ایده این اینکار با باشندلغات باعث باک بحران بخوانیداما بدبین بر برای برخورد برق برونگراودرونگرا،گاهی بسیار بعضی بله…شاید بنظر به بوده بی بیان بین،فعال،حساس،مهربان،فراموش بینی بینی،هنرمند،انعطاف تردید تضادها،خجالتی تغییرات تفریحی تلاش تنها توانند توجه تکرویی تیم تیمی جاریست جذاب جریانات جزوبهترین جزییات جمعیت جهان حتی حساس حضوردر حفظ حوادث خجالتی خسته خصوصیت خلاقه خوب خوبی خود خودشان خودمحور خون خونی خونی حدودمردم خیلی داده داران دارای دارند دارند،توانا دارنددوست دارندشخصیت داری داشتن داشته در دربرخورد درون درونیشان دستوری دستپاچهحتی دقیق دل دلیل دهند دهنداسرار دهنداما دهندممکن دهندوخود دو دوست دیگر دیگر، دیگران ذاتی را رابا رابطه راه رسد رسند رسنددر رسندقدرت رسیدن روابط روشهای روی رگهایتان ریسک زدن زرق زمینه زن زنندبرای زیاد زیادی ساده سازمان سازگاری سایت سخت سراغ سرد سرعت سرگرم سرگرمی سنتی،محرک شخصی شخصیت شدن شده شروع شما شهری،به شودعلاقه شوند شوند؟ شوندبه شوندعلاقمند شوندعلاقه شوندوافراد شکاریک صریح طالع طبیعت طلب ظاهر ظاهرا ظرافت عادت عمل عمومی عمیق غضب غیر فاش فراموش فرصت فرمان فعالیتهای قائل قابل قاطع قدردانی قضاوت قوی لاف لوحی ماجراجوودلیر،علاقه متغیر مثبت محیط مخالفت مخصوصا مراقبت مردم مریض مستقل مشخص مشکلات معمولا مقابل مقاله مقوله مند مهمان موارد مواقع مورد مکان می نا نزدیک نشان نظر نظرات نمی نه…برای نوعی نکنید نیاز نیازمندندعموما نیافته،پرسروصدا،خودپسندوخودبین،پرانرژی نیستند،غمخوار نیستندواحساسات نیستندوتلاش نیستندورک نیستکارگشایانی ها های هدف،معمولا هر هرگزکاری هستند هستنداغلب هستندبرای هستندبه هستنددرفعالیت هستندشخصیتهای هستندعلاقه هستندمیتوانند هستندنسبت هم هماهنگ همراه و وآرام،دقیق،دلسوزوغمخوار،فداکار،مودب،درستکار،وفادار،احساساتی،درونگراوکمی وبه وجدی وخودشان وخوشرو،خوش وخون وخونسردبه ودرخودمخلوطی ودلسوز،دیپلماتیک،اهل ودور وسازمان وشلوغی وصریح وصریح،واقع وعلاقه وفادارندنسبت وفطری وقتی ومخصوص،موجوداتی ومخفی ونسبت ونظر وپر وکمرو وکمی وگاهی وگذار،خلاق،غیر وگریزان وگستاخ پاسخ پایدار پذیر پذیر،ترشرو پروا،با پروژه پناهگاه پیدا پیش چندان چندانی چنگ کار کار،آشفته،درهم کارها کارهای کاری کردن کفا کلمات کمی کنند کنند تیپ کنند فارغ کنند فعال کننداما کنندجاه کننددربعضی که گاهی گرا گرا،نمایشی،عمومی، گرم گروه گروهای گشت گیر یا یافته یک

   

  

  ژورنال لباس مجلسی

  سحر قریشی و همسرش

  ته چین ماکارونی

  عکس های دیدنی

  متن دعای فرج با معنی

  

  فال روز

 • اخبار روز
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :