فال عطسه در روز های هفته !! – جذاب

مجموعه: اخبار
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • فال عطسه در روز های هفته !! – جذاب
 •  

  جمعه 5شنبه 4شنبه 3شنبه 2شنبه 1شنبه شنبه  
  کمی صبر کن نامه دریافت میکنی خواب تو را می بیند  یک خیال روز بدی داری کمی صبر کن روز خوب میگذرد 6-7
  فامیل میشوید دیدارغیر منتظره درموردت کنجکاوی میکند  مواظب دوستانت باش همان می آید امروز خوشحالی مواظب کارهایت باش 7-8
  زیبایی امامغرور جوابش رابده مغرورنباش دررویایی هستی ولی نمیدانی زدست1 نفر ناراحت می شوی دیدار مطمئن باش دوستت دارد 8-9
  به مسافرت میروی صحبت مهمی میشود اتفاقی برایت می افتد خوابهایت به حقیقت می پیوندد به تو فکرمیکند می خواهد تو را ببیند خوشحالی 9-10
  با او رابطه برقرار میکنی دوست دارد تو را ببیند هرگز فراموشت نمیکند با او رابطه برقرار میکنی دیداربا کسی که دوستش داری باتوصحبت میکند نامه دریافت میکنی 10-11
  اولین عشقش هستی دیدار به تو فکر میکند از خوابی وحشت داری به تو می اندیشد دوستت دارد دعوا میکنی 11-12
  صحبت درباره توست خبر خوش هوشیار باش غمگینی به آرزویت میرسی مواظب خودت باش دیدار 12.13
  به میهمانی میروی دلت پیش اوست به تو احترام میگذارد بیش از حد کنجکاوی به آرزوهایت میرسی به گذشته فکر کن دیدار با کسی 13-14
  عاشق او میشوی دوستت دارد به حرف مردم اعتماد دارد فامیل میشوید طرفداری از تو زیبا به نظر می رسد یک اتفاق بد 14-15
  او را میبینی اذیتش نکن از تو خوشش می آید به زیبائیت نناز یک سختی در راه داری عجله در دوستی داری مهربانی می بینی 15-16
  مطمئن باش اولین عشقشی بعدازظهر خوشی داری درست فکر کن به فکر آرزوهای گذشته ات باش دوستت دارد در کارهایت کمی ناراحتی یک روزخوب و عالی 16-17
  خیانت کار نباش مواظب اوقات باش یک خبر جدید دیدار با کسی که دوستش داری صحبت در مورد توست در کارهایت به تو کمک می کند به تو قکر میکند 17-18
  ازدواج کسی تو را دوست دارد و تو نمیدانی دوست عزیزت می آید نامه ای دریافت میکنی ازدواج صبور باش برای او ارزشمندی 18-19
  اگر باکسی درددل می کنی مراقب باش هیچ اتفاقی نمی افتد در تکاپویی منتظری تهدید منتظر باش کمکش کن 19-20
  در رنج و سختی قرار می گیرد به کارهایش فکر کن بعدازظهر خوشی داری به فکر فردا باش دیداربا کسی که سالها اورا ندیده ای خیانت      می کنی دیدار غیر منتظره 20-21
  کمی درباره خودت فکر کن خیانت کار نباش صحبت درباره توست مضطربی یک شب ترسناک صحبت در مورد توست درباره تو صحبت میکند 21-22
  به حرف مردم اهمیت نده دیدار منتظر کسی هستی کسی راجع به تو حرف می زند یک اتفاق خوب به رفتارت اهمیت می دهد درباره تو صحبت کرده 22-23
  مواظب خودت باش خوش بختی ازدواج به فکرت می رسد خوابهای خوش خواب خوشی می بینی در خواب تو را می بیند 23-24

   

  پسنیده دیدم مطالبی از اهل بیت درباره عطسه بنویسم:هرگاه عطسه کردی این دعا را بخوان:
  امام صادق فرمودند:هرکه عطسه کند و دست را بر روی بینی گذارد و بگوید:
  الحمدلله رب العالمین کثیرا”کما هو اهلُهُ و صلی الله علی محمدٍ النبی و اله و سلم
  از سمت او مرغی که از ملخ
  کوچکتر و از مگس بزرگتر است به سمت عرش خداوند میرودو در زیر عرش برای او تا روز قیامت استغفار میکند
  در حدیثی دیگر فرمودند: کسی که عطسه کند تا هفت روز از مردن ایمن است
  مطلبی جالب:از حضرت رسول (ص) منقول است که فرمودند:عطسه تصدیق میکند سخنی را که مقارن او واقع شود و علامت راستی آن سخن است یعنی : اگر سخنی گفتیمو فورا” خودمان یا اطرافیان عطسه ای کردیم دلیل بر درستی آن است و اگر تصمیم به انجام داریم بهتر است انجامش دهیم نه اینکه بگوییم صبر آمد باید صبر کنیم و انجام ندهیم!!!

  از حضرت علی (ع) منقول است که هر که بعد از عطسه بگوید: الحمدلله رب العالمین علی کلِّ حال درد گوش و درد دنداننیابد و از حضرت امام صادق منقول است هر که عطسهکسی را بشنود حمد الهی کند و صلوات بر محمد و اهل بیتش بفرستد درد چشم و درد دندان به او نرسد و فرمود که این را بگو اگرچه دریا در میان تو و او فاصله باشد در حدیث دیگر فرمودبرای رفع درد دندان و درد گوش که چون کسی عطسه کند حمد خدا را بگوید در حدیث دیگر منقول است که ترسایی عطسه نمود آن حضرت به او گفتند: یرحمک اللهدر حدیث دیگر منقول است که چون مسلمانی عطسه کندو ساکت بماند از برای علتی ملائکه از جانب او میگویند :الحمدلله ربُ العالمین و اگر آن مسلمان این را بگوید ملائکهمیگویند :یغفرالله لک و فرمودند: عطسه نمودن بیمار علامت عافیت او و راحت بدن اوست.از امام صادق منقول است که فرمودند: عطسه نفع میبخشدبه بدن مادامی که زیاده از سه مرتبه نشود و چون زیادهاز سه مرتبه شود درد و بیماریست .منبع: کتاب حلیه المتقین (آداب عطسه…صفحه ۳۰۵ پ۲و۳)
  از حضرت رسول (ص) منقول است که چون کسی عطسه
  کند او را دعا کنید اگرچه دریا در میان فاصله باشداز امام رضا(ع) منقول است که دهن دره از شیطان است و عطسه از جانب خداوند عالمیان است در حدیثی دیگر منقولاست که حق تعالی را نعمتهای بسیار بر بنده است در هنگام صحت بدن و سلامتی اعضاء و جوارح بنده فراموش میکندکه خدا را بر آن نعمتها شکر کند پس به این سبب خداوند امر میفرماید بادی را که در بدنش جولان میکند و از بینی اشبیرون می آید.پس از این جهت مقرر نموده اند که در این حال خداوند را حمد کندکه این حمد تلافی شکر آن نعمتها باشد که فراموش نموده است . حضرت امام محمد باقر (ع) فرمود که نیکو چیزی ایست عطسه نفع میرساند به بدن و خدا را یاد می آورد.

  http://www.jazzaab.ir/news_detail_2180.html

  کلمات کلیدی : پسنیده از (آداب (ص) (ع)    یک آرزوهای آرزوهایت آرزویت آمد آن آورد آید آیدپس ات اتفاق اتفاقی احترام اذیتش ارزشمندی از ازدواج است استغفار اش اطرافیان اعتماد اعضاء افتد افتد الحمدلله العالمین الله المتقین النبی اله الهی امام امامغرور امر امروز انجام انجامش اند اندیشد اهل اهلُهُ اهمیت او اورا اوست اوست اوقات اولین اگر اگرچه ای ای ایست ایمن این اینکه با باتوصحبت بادی باش باش باشد باقر باکسی باید ببیند ببیند بختی بخوان بد بدن بدنش بدی بر برای برایت برقرار بزرگتر بسیار بشنود بعد بعدازظهر بفرستد بماند بنده بنویسم به بهتر بگو بگوید بگوییم بیت بیتش بیرون بیش بیمار بیماریست بیند بینی بینی تا ترسایی ترسناک تصدیق تصمیم تعالی تلافی تهدید تو تو توست تکاپویی جالباز جانب جدید جمعه جهت جوابش جوارح جولان حال حد حدیث حدیثی حرف حضرت حق حقیقت حلیه حمد خبر خدا خداوند خواب خوابهای خوابهایت خوابی خواهد خوب خوب خودت خودمان خوش خوش خوشحالی خوشحالی خوشش خوشی خیال خیانت خیانت      دارد دارد داری داری داریم در درباره درد درددل دررویایی درست درستی درموردت دره دریا دریافت دست دعا دعوا دلت دلیل دندان دهد دهن دهیم دوست دوستانت دوستت دوستش دوستی دیدار دیدار دیداربا دیدارغیر دیدم دیگر را رابده رابطه راجع راحت راستی راه رب ربُ رسد رسول رضا(ع) رفتارت رفع رنج روز روزخوب روی زدست زند زیاده زیبا زیبائیت زیبایی زیر سالها ساکت سبب سختی سخن سخنی سلامتی سلم سمت سه شب شنبه شود شوی شکر شیطان صادق صبر صبور صحبت صحت صلوات صلی طرفداری عاشق عافیت عالمیان عالی عجله عرش عزیزت عشقش عشقشی عطسه عطسهصفحه علامت علتی علی غمگینی غیر فاصله فامیل فراموش فراموشت فردا فرمود فرمودند فورا فکر فکرت فکرمیکند قرار قکر قیامت لک مادامی محمد محمدٍ مراقب مرتبه مردم مردن مرغی مسافرت مسلمان مسلمانی مضطربی مطالبی مطلبی مطمئن مغرورنباش مقارن مقرر ملائکه ملخ منبع منتظر منتظره منتظره منتظری منقول مهربانی مهمی مواظب مورد مگس می میان میبخشد میبینی میرساند میرسی میرود میروی میشود میشوی میشوید میفرماید میهمانی میکند میکند میکند  میکنی میکنی میگذارد میگذرد میگویند ناراحت ناراحتی نامه نباش نده ندهیم از ندیده نرسد نشود نظر نعمتها نعمتهای نفر نفع نمود نمودن نموده نمی نمیدانی نمیکند نناز نه نکن نیابد نیکو هر هرکه هرگاه هرگز هستی هستی هفت همان هنگام هو هوشیار هیچ و واقع وحشت ولی پس پو) پیش پیوندد چشم چون چیزی کار کارهایت کارهایش کتاب کثیراکما کرده کردی کردیم کسی کسی کلِّ کمک کمکش کمی کن کنجکاوی کنجکاوی کند کند کندکه کنی کنی کنید کنیم که کوچکتر گذارد گذشته گفتند گفتیم گوش گیرد یا یاد یرحمک یعنی یغفرالله یک

   

  

  کانال تلگرام

  استخدام

  دنیای فناوری

  بیوگرافی سردار ازمون

  دانلود SHAREit

  

  فال انبیا

 • اخبار روز
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :